Темы дня:

Контракт з помічником адвоката

Контракт з помічником адвоката

К О Н Т Р А К Т

місто Київ                                                                                                                                                       «01» липня 2016 року

 

Адвокатське бюро «________________», код ЄДРПОУ ___________________, місцезнаходження: _______________________, в особі Директора ________________________, який діє на підставі Статуту, надалі – Бюро), з однієї сторони

та

________________________, паспорт ____________, виданий ________________________________; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків _______________; зареєстроване місце проживання: ________________________; надалі – Помічник адвоката, з іншої сторони

 

уклали цей Контракт про наступне:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ 

1.1. Цей Контракт є строковим трудовим договором. На підставі Контракту виникають трудові відносини між Помічником адвоката та Бюро.

1.2. __________________________ приймається на посаду помічника адвоката __________________________________ (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ____ від ______________ року, виданого на підставі рішення ______________________).

2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ

2.1. Контракт укладено відповідно до вимог ст. 16 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про помічника адвоката, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 113 від 25 вересня 2015 року із змінами і доповненнями, ст. 21 Кодексу законів про працю України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. За цим Контрактом Помічник адвоката зобов’язується виконувати роботу, визначену Контрактом, а Бюро зобов’язується виплачувати Помічнику адвоката заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством і угодою Сторін.

3.2. Помічник адвоката має право:

 • користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами та спеціальною літературою адвоката;
 • вносити пропозиції щодо організації своєї роботи;
 • за погодженням з адвокатом брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, інших науково-практичних заходах, проходити стажування;
 • брати участь у нарадах, зборах трудового колективу та інших заходах Бюро;
 • підвищувати свій професійний рівень у системі підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів.
 • брати участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням адвоката готувати проекти запитів, листів, позовних заяв, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи, інших процесуальних документів, які використовуються адвокатом;
 • за дорученням адвоката отримувати відповіді на адвокатські запити, робити витяги з матеріалів адвокатського досьє, робити копії та витяги з документів, наданих у розпорядження адвоката клієнтом;
 • бути присутнім під час консультацій адвоката, під час проведення слідчих дій та в судових засіданнях;
 • збирати документи та інші матеріали, необхідні адвокату для виконання прийнятих ним доручень;
 • виконувати доручення правового характеру, вести за дорученням та під контролем адвоката нескладні судові справи та надавати консультації з питань законодавства;
 • у нескладних справах за дорученням адвоката знайомитися з матеріалами справи, робити виписки та копії;
 • за дорученням адвоката, якщо таке передбачено в договорі із клієнтом, подавати документи (заяви, клопотання, позови, пояснення тощо) виготовлені адвокатом, за підписом і зазначенням процесуального статусу адвоката, в підрозділи правоохоронних та судових органів, до компетенції яких віднесено реєстрацію таких документів, за виключенням випадків подання процесуальних документів в самому процесі слідчої, процесуальної дії, або судовому засіданні;
 • здійснювати інші дії, не заборонені законодавством.

3.3. Помічник адвоката зобов’язаний:

 • своєчасно та якісно виконувати доручення адвоката;
 • дотримуватися строків підготовки документів та виконання доручень;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію;
 • дбайливо ставитись до майна Бюро та адвоката ______________________;
 • не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;
 • дотримуватись Правил адвокатської етики;
 • зберігати адвокатську таємницю.

3.4. Бюро має право:

 • здійснювати керівництво діяльністю Помічника адвоката;
 • давати доручення правового характеру Помічнику адвоката в порядку і межах, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про помічника адвоката та іншими нормативно-правовими актами;

3.5. Бюро зобов’язане:

 • організувати працю Помічника адвоката, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці
 • ознайомити Помічника із законодавством, що регламентує діяльність адвоката, його права та обов’язки, а також нормами адвокатської етики, та забезпечити їх дотримання Помічником у частині, що відповідає його трудовим обов’язкам;
 • роз’яснити та забезпечити дотримання принципу конфіденційності Помічником адвоката, а також проінформувати про вимоги щодо зберігання документів, переданих адвокату клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, що містять конфіденційну інформацію;
 • забезпечити необхідний рівень компетентності Помічника адвоката;
 • протягом строку дії Контракту здійснювати платежі обов’язкових нарахувань на оплату праці, а також соціального страхування і податків;
 • сприяти підвищенню кваліфікації Помічника адвоката та його професійного рівня.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Помічнику адвоката встановлюється заробітна плата в розмірі ________ грн. (_______________ гривень 00 коп.). Оплата праці здійснюється у відповідності до законодавства про оплату праці.

4.2. Помічнику адвоката надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарні дні.

5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

5.1. Тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень при п’ятиденному робочому тижні (повний робочий тиждень протягом строку працевлаштування на посаді помічника адвоката). Робочий час визначається згідно чинного законодавства України. Час відпочинку Помічника адвоката визначається згідно чинного законодавства України.

5.2. Передбачено восьмигодинний робочий день з 9.00 год до 18.00 год та обідньою перервою з 13.00 по 14.00 год.

6. СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ

6.1. Строк контракту – один рік і один місяць. Контракт набуває чинності з моменту його підписання і припиняє свою дію 01 серпня 2017 року.

7. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

7.1. Дострокове розірвання Контракту допускається у таких випадках:

 • за згодою сторін;
 • за власним бажанням Помічника адвоката; в цьому випадку розірвання Контракту відбувається за процедурою, визначеною ст. 38 КЗпП України.
 • у випадку анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
 • у випадку порушення будь-якої із умов цього Контракту;
 • у випадку здійснення Помічником адвоката представництва інтересів та надання будь-якої іншої правової допомоги особам, які не є клієнтами Бюро;
 • на загальних підставах та в порядку, передбачених ст.ст. 36, 39, 40, 41 КЗпП України.

7.2. Дострокове розірвання Контракту здійснюється з попередженням про це відповідної сторони за два тижні. Попередження може здійснюватись в письмовій формі, в цьому випадку вважається, що будь-яка сторона цього контракту попереджена письмово, якщо на її адресу, зазначену у цьому Контракті, надіслано відповідне письмове повідомлення. В цьому випадку датою попередження вважається дата подання листа до відділення поштового зв’язку, яка зазначається на поштовому штемпелі на конверті, або дата надіслання листа, закодована у штрихкодованому ідентифікаторі, який наклеюється на рекомендовані листи.

8. ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ КОНТРАКТУ

8.1. За два місяці до закінчення терміну дії Контракту він може бути продовжений на новий термін за додатковою угодою АБ «_______________» та Помічника адвоката.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1 Якщо розірвання Контракту проводиться на підставах, встановлених у Контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Помічника адвоката з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

9.2 Внесення змін та доповнень до цього Контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод

9.3 Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

9.4 Питання, не врегульовані Контрактом, регламентуються відповідно до чинного законодавства України.

9.5 Будь-які повідомлення за цим Контрактом вважаються зробленими належним чином у випадку здійснення їх в порядку, визначеному 7.2 цього Контракту або вручення під розписку.

9.6 Цей Контракт складений у двох примірниках – для Бюро та Помічника адвоката.

9.7 Підписанням Контракту Помічник адвоката засвідчує свою ознайомленість з законодавством, що регламентує діяльність адвоката; правами та обов’язками, а також правилами адвокатської етики; принципами конфіденційності; вимогами щодо зберігання документів, переданих адвокату клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, що містять конфіденційну інформацію.

10. ПІДПИСИ СТОРІН

Адвокатське бюро

«_____________________»

Директор ________________ (______________)

 

_________________ 

_________________ (______________)

Читайте також:

Зразок заяви про видачу копії рішення

Порядок реєстрації адвокатського бюро

UkrNews24.net

Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.

Последние новости