Темы дня:

Зразок договору позички транспортного засобу

Зразок договору позички транспортного засобу

Договір позички широко застосовується у відносинах між фізичними особами, які надають одна одній речі для побутового використання, у відносинах між фізичними особами та юридичними особами, у благодійництві, у майнових відносинах між організаціями, на балансі яких перебувають культові будівлі та майно, що становить державну власність, та релігійними організаціями щодо користування ними.

Відповідно до ст. 827 ЦК України за договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.

Отже, характерними умовами договору позички, що відрізняють його від, наприклад, договорів позики чи оренди, є індивідуальна визначеність речі, що передається у позичку, а також безоплатність такої передачі.

Щодо форми правочину:

Відповідно до ст. 828 ЦК України:

 1. Договір позички речі побутового призначення між фізичними особами може укладатися усно.
 2. Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі.
 3. Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у формі, яка визначена відповідно до статті 793 цього Кодексу.
 4. Договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

На практиці часто виникають труднощі щодо розуміння ч. 4 ст. 828 ЦК України, зокрема визначення поняття «наземний самохідних транспортний засіб».

Зі змісту вказаної норми слідує, що договір позички наземних самохідних транспортних засобів за участю фізичної особи не обов’язково посвідчувати нотаріально.

Так, згідно з ст. 1 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» наземні транспортні засоби – це пристрої, призначені для перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України та/або допущені до дорожнього руху, а також ввезені на митну територію України для тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах.

Підпункт “Ь” статті 1 Європейської угоди, що стосується праці екіпажів транспортних засобів, здійснюючих міжнародні автомобільні перевезення (дата приєднання Україною 07.09.2005) визначає, що під «автомобілем» мається на увазі будь-який самохідний транспортний засіб, що використовується зазвичай для перевезення на дорогах людей або вантажів або для буксирування дорогами транспортних засобів, що використовуються для перевезення людей або вантажів; цей термін не включає сільськогосподарські трактори.

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Таким чином, автомобілі належать до наземних самохідних транспортних засобів, а відтак договір позички транспортного засобу не потребує обов’язкового нотаріального посвідчення.

Зразок договору позички транспортного засобу:

Д О Г О В І Р

позички транспортного засобу

«____» ____________ 20__ р.                                                                                   м. Київ

гр. ____________________________________, паспорт _____________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків № __________________, зареєстрована за адресою: __________________________________________________, надалі іменована як «Позичкодавець», з однієї сторони

та

гр. _____________________________________, паспорт _____________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків № __________________, зареєстрований за адресою: __________________________________________________ , надалі іменований «Користувач», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожен окремо «Сторона»,

уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. Позичкодавець зобов’язується передати Користувачеві у безоплатне тимчасове користування легковий автомобіль «__________________», реєстраційний номер: ______________, колір кузова: чорний, (надалі «Майно»), а Користувач зобов’язується повернути Майно у тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. Майно, що передається за цим Договором у безоплатне користування, належить Позичкодавцеві на праві приватної власності на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу __________________.

1.3. Позичкодавець гарантує, що Майно, яке передається у безоплатне тимчасове користування, вільне від будь-яких майнових прав третіх осіб, в спорі і під арештом (забороною) не перебуває.

2. Порядок передачі та повернення Майна

2.1. Позичкодавець зобов’язаний передати Користувачеві Майно у справному технічному стані, що відповідає його призначенню та умовам цього Договору, з усіма речами і документами, які відносяться до нього, а Користувач – прийняти Майно протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати підписання цього Договору.

2.2. Передача Майна здійснюється за Актом прийому-передачі, який є Додатком № 1 до цього Договору.

2.3. Акт прийому-передачі підписується уповноваженими особами Позичкодавця і Користувача. Його підписання свідчить про передачу Майна у безоплатне користування Позичкодавцем.

2.3. Строк, на який Майно надається у позичку, становить 1 (один) календарний рік з моменту підписання Договору.

2.4. У випадку, якщо жодна із Сторін не заявила про свій намір припинити дію цього Договору не пізніше ніж за 1 (один) місяць до дати закінчення строку дії Договору, цей Договір вважається продовженим ще на 1 (один) рік.

2.5. Протягом 5 (п’яти) календарних днів із дати закінчення строку користування Майном, Користувач зобов’язаний повернути його Позичкодавцю шляхом особистої передачі, попередньо узгодивши місце її здійснення.

2.6. Майно вважається поверненим Позичкодавцю Користувачем з моменту підписання Акта приймання-передачі представниками Сторін.

3. Права Сторін

3.1. Користувач має право:

 • використовувати Майно у власній господарській діяльності;
 • передавати Майно у користування третім особам за умови отримання на це письмового дозволу Позичкодавця.

3.2. Позичкодавець має право:

 • у будь-який час розірвати цей Договір та вимагати повернення Майна;
 • після закінчення строку дії Договору вимагати від Користувача повернення Майна у належному стані;
 • у разі неповернення Майна у строк, визначений цим Договором, вимагати його примусового повернення;
 • у разі повернення Майна із суттєвими пошкодженнями або недоліками вимагати від Користувача відшкодування вартості його ремонту.

4. Обов’язки Сторін

4.1. Користувач зобов’язується:

 • використовувати Майно лише за його прямим технічним призначенням;
 • нести витрати з підтримання Майна у належному технічному стані, проведення ремонтів, технічного обслуговування;
 • у присутності Позичкодавця перевірити технічний стан Майна. У разі невиконання цього обов’язку буде вважатись, що Майно передано Користувачу в належному стані;
 • повернути Майно у належному технічному стані;
 • У випадку пошкодження майна виплатити вартість відновлювального ремонту, а у випадку неможливості його проведення – ринкову вартість автомобіля на момент повернення з урахуванням нормального зносу.
 • у разі прострочення повернення Майна нести ризик випадкового знищення або пошкодження Майна.

4.2. Позичкодавець зобов’язується:

 • у строки, обумовлені цим Договором, передати Майно у належному технічному стані в користування Користувачеві;
 • попередити Користувача про особливі властивості та недоліки Майна, які відомі Позичкодавцю і які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я Користувача або призвести до пошкодження самого Майна.

5. Відповідальність Сторін за порушення Договору

5.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.2. При порушенні Користувачем строку повернення Майна з позички він повинен сплатити Позичкодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБ України за кожен день прострочення.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

7.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками.

7.4. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Підписи Сторін

Позичкодавець: _____________________

Користувач:         _____________________ 

UkrNews24.net

Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.

Последние новости